Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms og statsafgifter. Køber er forpligtet til, indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen på grund af dokumenteret forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, materialepriser, med videre, vedrørende den aftalte leverance. Køber betaler fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr i henhold til gældende takster.

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt denne ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Hvis betaling ikke sker til forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag. Rentesatsen vil være den i renteloven aktuelt fastsatte morarentesats.

Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsret til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkost-ninger er betalt til sælger eller til den sælger har tiltransporteret sin ret.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

Levering

Leveringssted, og dermed sted for overgang af risiko, er sælgers adresse, uanset om sælger med egne folk eller trediemand i henhold til særskilt aftale med køber brin-ger det solgte til køber.

Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbudets fremsættelse / aftalens indgåelse, og er for de varer, der ikke findes på eget lager, afgivet med forbe-hold for muligheden for at fremskaffe den pågældende vare. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger.

Emballage

Emballering sker for købers regning med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

Produktinformation

Tegninger, specifikationer og lignende udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale.

Oplysninger om priser, specifikationer og lignende er angivet med sædvanlige forbehold for fejl, mangler og eventuelle udeladelser.

Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis køber vil påberåbe sig mangel, skal køber, inden 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, det solgte vil blive omleveret, eller købsprisen blive tilbagebetalt.

Sker afhjælpning eller omlevering ikke indenfor rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen, eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig mangler overfor sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder. Dog således at sælgers mangelansvar ikke for nogen del kan udstrækkes til mere end 18 må-neder fra den oprindelige leveringsdato.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen. Herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Enhver ordre udføres under forbehold af ”force majeure”, således at sælger er uden ansvar i tilfælde af mangelfuld, manglende eller forsinket levering, der skyldes forhold, som sælger ikke er herre over, her-under strejke, lockout, krig, brand, offentlige foreskrifter, mangel på transportmidler, vareknaphed eller sygdom.

Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

Produktansvar og tvistheder

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
Sælger og køber er forpligtet til at lade eventuelle tvistigheder omkring produktansvar afgøres ved den danske domstol eller voldgiftsret, som behandler sager omkring produktansvar, herunder eventuelle erstatningskrav, der er rejst på grundlag af skade, der påstås forårsaget af det solgte.